Đại Hội Cổ Đông

2018
2018.08.14
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2018.07.27
Báo cáo thẩm tra tư cách tham dự và biên bản họp ĐHĐCĐ lần 2
2018.07.25
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018 lần 3
2018.07.09
Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018 lần 1
2018.07.09
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018 lần 2
2018.06.21
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018 lần 1
2018.04.19
Thông báo v/v xác nhận của Sở KH đầu tư cho phép gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2018
2018.04.16
Thông báo v/v gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2018
2017
2017.06.28
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2017.06.28
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017
1 7 8 9 10
Call Now Button