Đại Hội Cổ Đông

2020
2020.05.20
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần thứ 3
2020.05.18
Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 triệu tập lần 2 ngày 18/05/2020
2020.04.29
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần thứ 2
2020.04.29
Bổ sung thay đổi tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2020.04.28
Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 triệu tập họp ngày 28/04/2020
2020.04.10
Nghị quyết 09/2020/NQ-HDQT thống nhất bầu ông Đoàn Văn Sơn giữ chức phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhiệm kỳ 2019 – 2024
2020.04.10
Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐQT v/v thông qua hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ
2020.04.06
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
2020.03.20
Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
2020.03.20
Thông báo v/v thay đổi con dấu của doanh nghiệp đại diện
1 7 8 9 10 11 13
Call Now Button