Đại Hội Cổ Đông

2018
2018.06.21
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018 lần 1
2018.04.19
Thông báo v/v xác nhận của Sở KH đầu tư cho phép gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2018
2018.04.16
Thông báo v/v gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2018
2017
2017.06.28
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2017.06.28
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017
2016
2016.10.26
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2016.10.21
Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 lần 3
2016.10.20
Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 lần 2
2016.10.20
Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 lần 1
2015
2015.10.22
Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015
1 9 10 11