Đại Hội Cổ Đông

2019
2019.05.20
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2019 lần 1
2019.05.06
Thông báo v/v xác nhận của Sở KH đầu tư cho phép gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2019
2019.04.25
Thông báo v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2019.04.25
Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban kiểm phiết Đại hội
2018
2018.08.20
Biên bản và các báo cáo của buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2018.08.14
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2018.07.27
Báo cáo thẩm tra tư cách tham dự và biên bản họp ĐHĐCĐ lần 2
2018.07.25
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018 lần 3
2018.07.09
Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018 lần 1
2018.07.09
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018 lần 2
1 8 9 10 11