Đại Hội Cổ Đông

2020
2020.03.13
V/v xin từ nhiệm của thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
2019
2019.12.26
Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế Toán Trưởng
2019.11.27
Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý nợ đối với khoản vay tại MSB
2019.09.20
Thông báo v/v gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2019
2019.07.24
Thông báo v/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Thư Ký HĐQT của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
2019.06.29
Thông báo v/v thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát
2019.06.27
Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019
2019.06.27
Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019
2019.06.27
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2019.06.25
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
1 8 9 10 11 12 13
Call Now Button