Tin Tức Cổ Đông

2024
2024.04.26
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết số 06/2024/NQ-HĐQT ra ngày 26/04/2024 về việc thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa với bên có liên quan
2024.03.28
CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 04/2024/NQ-HĐQT ra ngày 28/03/2024 về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2024.03.25
Công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết số 03/2024/NQ-HĐQT ra ngày 25/03/2024 về việc thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa với bên có liên quan
2023
2023.11.29
Công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 về việc thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa với bên có liên quan
2023.08.01
Công bố thông tin Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
2023.08.01
Công bố thông tin về việc nhận đơn xin từ nhiệm Kế toán trưởng của Bà Đỗ Mỹ Hạnh
2023.07.28
Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023
2023.07.24
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2023.07.21
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019- 2024
2023.07.19
Công bố thông tin về việc nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Lâm Thanh Xuân
1 2 3 12
Call Now Button