Tin Tức Cổ Đông

2022
2022.11.29
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và người quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
2022.11.28
Công bố việc nhận Đơn từ nhiệm Thư ký HĐQT và người quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Bà Phạm Trần Tường Vy kể từ ngày 30/11/2022.
2022.08.19
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
2022.08.10
Công bố đơn từ nhiệm CTHĐQT Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
2022.08.01
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
2022.06.17
Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
2022.04.18
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
2022.04.08
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
2022.04.08
Biên bản họp ĐHĐCD thường niên 2022
2022.04.07
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000 VNĐ
1 2 3 11