Tin Tức Cổ Đông

2022
2022.06.17
Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
2022.04.18
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
2022.04.08
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
2022.04.08
Biên bản họp ĐHĐCD thường niên 2022
2022.04.07
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000 VNĐ
2022.04.04
Bổ sung hồ sơ cho Tờ trình Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát
2022.04.04
Bổ sung hồ sơ cho Tờ trình Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT
2022.03.24
Công bố thông tin Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
2022.03.18
Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2022.03.15
Thông báo thư mời Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
1 2 3 10