Tin Tức Cổ Đông

2023
2023.06.08
Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2023.05.25
Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
2023.05.22
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2023.04.27
Công bố thông tin về việc: Nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
2023.04.26
Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2023.04.20
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
2023.04.14
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2023.04.14
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ra ngày 14/04/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023
2023.03.30
Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ra ngày 30/03/2023 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2023.03.29
Ngày 29/03/2023 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhận được quyết định số: 496/QĐ-CT ngày 23/03/2023 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
1 2 3 12