Tin Tức Cổ Đông

2021
2021.03.01
Nội dung : Công bố thông tin V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 02/2021/NQ-HĐQT ra ngày 01 tháng 03 năm 2021
2021.02.26
Công bố thông tin V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 01/2021/NQ-HĐQT ra ngày 26 tháng 02 năm 2021
2021.01.30
Báo cáo tình hình quản trị năm 2020
2020
2020.09.19
Công bố thông tin v/v thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
2020.09.18
Công bố thông tin v/v đăng ký chào mua công khai cổ phiếu BBT của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
2020.09.10
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
2020.09.03
Thông báo giao dịch cổ phiếu chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
2020.09.03
Thông báo giao dịch cổ phiếu chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
2020.06.25
Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết vay vốn tại Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital (Tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị)
2020.06.17
Công bố v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
1 2 3 6