Tin Tức Cổ Đông

2023
2023.11.29
Công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết số 17/2023/CBTT/BBT ngày 29/11/2023 về việc thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa với bên có liên quan
2023.08.01
Công bố thông tin Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
2023.08.01
Công bố thông tin về việc nhận đơn xin từ nhiệm Kế toán trưởng của Bà Đỗ Mỹ Hạnh
2023.07.28
Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023
2023.07.24
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2023.07.21
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019- 2024
2023.07.19
Công bố thông tin về việc nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Lâm Thanh Xuân
2023.07.14
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
2023.07.14
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
2023.07.06
Công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 10/2023/NQ-HĐQT ra ngày 06/07/2023
1 2 3 12
Call Now Button