Tin Tức Cổ Đông

2023
2023.06.08
Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2023.05.22
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2023.04.27
Công bố thông tin về việc: Nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
2023.04.26
Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2023.03.29
Ngày 29/03/2023 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết nhận được quyết định số: 496/QĐ-CT ngày 23/03/2023 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
2023.03.29
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 04/2023/NQ-HĐQT ra ngày 29/03/2023
2023.03.17
Giải trình bổ sung ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất
2023.03.17
Giải trình bổ sung ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính riêng
2022
2022.12.16
Công bố thông tin về việc: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2022.11.29
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
1 2 3 4 12
Call Now Button