Báo Cáo Tài Chính Định Kỳ

2023
2023.03.17
Giải trình bổ sung ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất
2023.03.17
Giải trình bổ sung ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính riêng
2023.03.17
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán – năm 2022
2023.03.17
Báo cáo tài chính đã kiểm toán – năm 2022
2022
2022.08.01
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
2022.06.17
Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
2022.03.14
Báo cáo tài chính Hợp nhất 2021
2022.03.07
Báo cáo tài chính năm 2021
2021
2021.03.26
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
2020
2020.03.31
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
1 2