Báo Cáo Tài Chính Định Kỳ

2024
2024.03.29
Công bố thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ và giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất.
2024.03.29
Công bố thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ và giải trình Báo cáo tài chính riêng.
2024.03.29
Báo cáo tài chính 2023 hợp nhất đã kiểm toán
2024.03.29
Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
2023
2023.03.17
Giải trình bổ sung ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất
2023.03.17
Giải trình bổ sung ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính riêng
2023.03.17
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán – năm 2022
2023.03.17
Báo cáo tài chính đã kiểm toán – năm 2022
2022
2022.06.17
Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
2022.04.07
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000 VNĐ
1 2 3
Call Now Button