Bông gòn cuộn thấm nước công nghiệp Batuni 500g|1kg

BÔNG CÔNG NGHIỆP. THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.