Batuni absorbent cotton roll

BÔNG CÔNG NGHIỆP. THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.