Đại Hội Cổ Đông

2021
2021.03.01
Nội dung : Công bố thông tin V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 02/2021/NQ-HĐQT ra ngày 01 tháng 03 năm 2021
2021.02.26
Công bố thông tin V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 01/2021/NQ-HĐQT ra ngày 26 tháng 02 năm 2021
2020
2020.10.09
Công bố thông tin v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
2020.10.09
Công bố thông tin v/v thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (MCK: BBT)
2020.10.06
Công bố thông tin v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Cty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết (MCK: BBT)
2020.09.29
Công bố thông tin v/v Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2020.09.24
Công bố thông tin V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 18/2020/NQ-HĐQT ra ngày 24 tháng 09 năm 2020
2020.09.19
Công bố thông tin v/v thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
2020.09.18
Công bố thông tin v/v đăng ký chào mua công khai cổ phiếu BBT của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
2020.09.10
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
1 2 3 7