Đại Hội Cổ Đông

2024
2024.05.21
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2024.05.21
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2024.05.10
Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2024 (cập nhật): Hồ sơ Ứng viên TV BKS – Ông Nguyễn Trung Hiếu
2024.05.10
Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2024 (cập nhật): Hồ sơ Ứng viên TV BKS – Bà Trần Bảo Ngọc
2024.05.10
Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2024 (cập nhật): Hồ sơ Ứng viên TV BKS – Bà Đoàn Thị Thu Sương
2024.05.10
Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2024 (cập nhật): Hồ sơ Ứng viên TV HĐQT – Bà Ngô Thị Thu Trang
2024.05.10
Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2024 (cập nhật): Hồ sơ Ứng viên TV HĐQT – Bà Phạm Viết Lan Anh
2024.05.10
Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2024 (cập nhật): Hồ sơ Ứng viên TV HĐQT – Ông Nguyễn Khánh Linh
2024.04.25
Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2024: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung quy chế Quản trị nội bộ về quản trị Công Ty
2024.04.25
Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2024: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công Ty
1 2 3 13
Call Now Button