Đại Hội Cổ Đông

2022
2022.04.04
Bổ sung hồ sơ cho Tờ trình Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát
2022.04.04
Bổ sung hồ sơ cho Tờ trình Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT
2022.03.24
Công bố thông tin Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
2022.03.18
Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2022.03.15
Thông báo thư mời Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
2022.03.14
Đơn từ nhiệm của Thành viên hội đồng quản trị
2022.03.10
Công bố đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
2022.02.25
Công bố thông tin Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐQT ngày 25/02/2022
2022.02.23
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
2022.02.17
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2022
1 2 3 4 10