Đại Hội Cổ Đông

2023
2023.03.30
Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ra ngày 30/03/2023 của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2022
2022.04.08
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
2022.04.08
Biên bản họp ĐHĐCD thường niên 2022
2022.04.04
Bổ sung hồ sơ cho Tờ trình Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát
2022.04.04
Bổ sung hồ sơ cho Tờ trình Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT
2022.03.18
Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2022.03.15
Thông báo thư mời Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
2022.02.23
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
2022.02.17
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2022
2022.02.17
Công bố thông tin Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐQT ngày 17/02/2022 thông qua việc thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
1 2 3 4 10
Call Now Button