Đại Hội Cổ Đông

2023
2023.07.21
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
2023.07.21
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
2023.07.13
Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Tờ trình về danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát
2023.06.27
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) và tài liệu họp đính kèm.
2023.06.20
Công bố thông tin: Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 triệu tập lần thứ nhất ngày 20/06/2023
2023.06.19
Bổ sung hồ sơ cho Tờ trình Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị
2023.05.25
Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
2023.04.20
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
2023.04.14
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2023.04.14
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ra ngày 14/04/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023
1 2 3 4 5 6 13
Call Now Button