Đại Hội Cổ Đông

2024
2024.04.25
Dự thảo quy chế Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024
2024.04.25
Chương trình dự kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024
2024.04.25
Mẫu giấy ủy quyền tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024
2024.04.25
Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024
2024.03.30
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
2024.03.28
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2024.03.28
CBTT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 04/2024/NQ-HĐQT ra ngày 28/03/2024 về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2024.03.22
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 02/2024/NQ-HĐQT ra ngày 22/03/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2023
2023.07.21
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
2023.07.21
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
1 2 3 4 5 13
Call Now Button