Đại Hội Cổ Đông

2021
2021.07.30
Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 6 tháng đầu năm 2021
2021.05.27
Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2021.05.27
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2021.05.24
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 bổ sung ngày 24/05/2021
2021.05.06
Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2021.05.06
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
2021.04.19
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
2021.04.12
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2021
2021.04.12
V/v công bố thông tin Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 thông qua việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2021.03.15
Công bố thông tin Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 thông qua việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng.
1 2 3 4 5 10