Đại Hội Cổ Đông

2021
2021.05.06
Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2021.05.06
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
2021.04.19
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
2021.04.12
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2021
2021.04.12
V/v công bố thông tin Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 thông qua việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2021.03.15
Công bố thông tin Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 thông qua việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng.
2021.03.15
Công bố thông tin về việc xin gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2021.03.11
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000 VNĐ đã được kiểm toán.
2021.03.10
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy phép kinh doanh
2021.03.01
Nội dung : Công bố thông tin V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 02/2021/NQ-HĐQT ra ngày 01 tháng 03 năm 2021
1 2 3 4 5 10