Đại Hội Cổ Đông

2021
2021.04.12
V/v công bố thông tin Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 thông qua việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2021.03.15
Công bố thông tin Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 thông qua việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng.
2021.03.15
Công bố thông tin về việc xin gia hạn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2021.03.11
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000 VNĐ đã được kiểm toán.
2021.03.10
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy phép kinh doanh
2021.03.01
Nội dung : Công bố thông tin V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 02/2021/NQ-HĐQT ra ngày 01 tháng 03 năm 2021
2021.02.26
Công bố thông tin V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết số 01/2021/NQ-HĐQT ra ngày 26 tháng 02 năm 2021
2020
2020.11.20
Thông báo: Báo cáo kết quả chào mua công khai
2020.10.09
Công bố thông tin v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
2020.10.09
Công bố thông tin v/v thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (MCK: BBT)
1 3 4 5 6 7 11