Đại Hội Cổ Đông

2020
2020.09.10
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
2020.09.03
Thông báo giao dịch cổ phiếu chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
2020.09.03
Thông báo giao dịch cổ phiếu chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
2020.06.25
Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết vay vốn tại Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital (Tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị)
2020.06.17
Công bố v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
2020.06.05
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 triệu tập họp lần thứ ba ngày 05 tháng 06 năm 2020
2020.06.05
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2020.05.28
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
2020.05.22
Bổ sung thay đổi tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 20/05/2020 v/v: thông qua Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ
2020.05.21
Thông báo giao dịch cổ phiếu chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
1 6 7 8 9 10 13
Call Now Button