Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 LẦN 1

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 LẦN 1

V/v: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 LẦN 1 – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 09/06/2017. – Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty – Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/05/2018 về triệu tập họp Đại hội Đồng...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Báo cáo thường niêm năm 2018 (theo Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài...
Trang 1 trong 812345...Cuối »