Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 LẦN 1

V/v: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 LẦN 1

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014.
– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 09/06/2017.
– Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty
– Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/05/2018 về triệu tập họp Đại hội Đồng cổ đông.
– Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2018 về thành lập Ban tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông.
Ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả Quý cổ đổng có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 15/05/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
-Thời gian: Từ 08 giờ 00′ sáng ngày 06/06/2019
-Địa điểm: Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết – Lô B52/I – B53/I – B54/I, đường số 2E, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP.HCM
Liên kết tải: Danh Mục Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2019Liên kết tải: Danh Mục Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2019
— Ngày đăng: 20-05-2019.