Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT)
(Triệu tập lần 3 – ngày 26/10/2016)

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014.
– Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính: Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
– Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011.
– Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 -Triệu tập lần 3 ngày 26/10/2016.
– Căn cứ vào kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, có 15 cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp đạt tỷ lệ 34,109% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội; Theo qui định tại điều 141 Luật DN 2014 và khoản 2 điều 19 Điều lệ Công ty CP Bông Bạch Tuyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 triệu tập lần 3 có đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông.
– Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết đã làm việc từ 8g40 đến 11g ngày 26/10/2016 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội các nội dung như sau:
nq-dhcd-bbt-2016_001

nq-dhcd-bbt-2016_002

nq-dhcd-bbt-2016_003

nq-dhcd-bbt-2016_004

nq-dhcd-bbt-2016_005

nq-dhcd-bbt-2016_006_01

Pages1 from BB DHCD 2016

Pages2 from BB DHCD 2016

Pages3 from BB DHCD 2016

Pages4 from BB DHCD 2016

Pages5 from BB DHCD 2016

Pages6 from BB DHCD 2016

Pages7 from BB DHCD 2016

Pages8 from BB DHCD 2016

Pages9 from BB DHCD 2016

Pages10 from BB DHCD 2016