Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 3

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014.
– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011.
– Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Lần 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
1-Thời gian: Từ 08 giờ sáng ngày 26/10/2015
2-Địa điểm: Hội trường Công ty – Lô B52/I – B53/I – B54/I, đường số 2E, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP.HCM
Tập Tin: Tài liệu họp ĐHCĐ 2016
dhcd_lan-3-01-1
dhcd_lan-3-01-21

Tập Tin: Tài liệu họp ĐHCĐ 2016