Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bao gồm : 1. Dự thảo biên bản kiểm tra thư cách cổ đông:BBT_-Du-Thao-Bien-Ban-Kiem-Tra-Tu-Cach-Co-Dong 2. Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ: Du Thao Chuong Trinh ĐHĐCĐ 3. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ : BBT_-Du-Thao-Nghi-Quyet-DHDCD_Final-1 4. Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử kiểm soát viên : BBT_-Du-Thao-Quy-Che-De-Cu-Ung-Cu-Kiem-Soat-Vien 5. Dự thảo quy chế ĐHĐCĐ : BBT_-Du-Thao-Quy-Che-DHDCD-1 6. Mẫu giấy ủy quyền: BBT_-Mau-Giay-Uy-Quyen_Final 7. Mẫu biên bản họp...
Trang 3 trong 1412345...10...Cuối »