Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 3

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 3

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016 – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011. – Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông...
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 2

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 2

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016 – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011. – Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông...
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 1

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 1

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016 – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011. – Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông...
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 NHIỆM KỲ NĂM 2015-2019 Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông năm 2015, nhiệm kỳ năm 2015-2019, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), triệu tập lần 3 ngày 22/10/2015 từ 13h30. Đại hội đồng cổ đông năm 2015, nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã làm việc từ 13h30 đến 18h10 ngày 22/10/2015 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại...
Trang 3 trong 3123