Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

BIÊN BẢN VÀ CÁC BÁO CÁO CỦA BUỔI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2018

BIÊN BẢN VÀ CÁC BÁO CÁO CỦA BUỔI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2018

I. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 II. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG III. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUI CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT IV. BIÊN BẢN THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT V. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT VI. BIÊN BẢN...
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 LẦN 3

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 LẦN 3

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 LẦN 3 V/v: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 LẦN 3 – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 09/06/2017. – Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty – Căn cứ...
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 LẦN 2

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 LẦN 2

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 LẦN 2 V/v: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 LẦN 2 – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 09/06/2017. – Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty – Căn cứ...
Trang 3 trong 512345