Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) (Triệu tập lần 3 – ngày 26/10/2016) – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính: Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. – Căn...
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 3

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 3

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016 – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011. – Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông...
Trang 2 trong 3123