Banner_06_2018

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

BIÊN BẢN VÀ CÁC BÁO CÁO CỦA BUỔI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2018

I. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018II. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

III. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

QUI CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT


IV. BIÊN BẢN THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT


V. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT


VI. BIÊN BẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH— Ngày đăng: 17-08-2018.