Bông bạch tuyết

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

NHIỆM KỲ NĂM 2015-2019

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông năm 2015, nhiệm kỳ năm 2015-2019, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), triệu tập lần 3 ngày 22/10/2015 từ 13h30.
Đại hội đồng cổ đông năm 2015, nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã làm việc từ 13h30 đến 18h10 ngày 22/10/2015 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

 

DHCD - 2015 (1)

DHCD - 2015 (2)

DHCD - 2015 (3)

DHCD - 2015 (4)

DHCD - 2015 (5)

DHCD - 2015 (6)