Bông bạch tuyết

Nhân viên

Banner Sp 3

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 NHIỆM KỲ NĂM 2015-2019 Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông năm 2015, nhiệm kỳ năm 2015-2019, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), triệu tập lần 3 ngày 22/10/2015 từ 13h30. Đại hội đồng cổ đông năm 2015, nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã làm việc từ 13h30 đến 18h10 ngày 22/10/2015 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại...
Trang 2 trong 212