Bông bạch tuyết

Nhân viên

Bạch Tuyết

Meriday

Merigo

Merilynn

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 LẦN 2

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 LẦN 2

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017 Lần 2 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 như sau: 1-Thời gian: 08 giờ sáng ngày 26/05/2017 2-Địa điểm: Văn phòng xí nghiệp sản xuất của công ty – Lô...
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: 1-Thời gian: 09 giờ sáng ngày 19/05/2017 2-Địa điểm: Văn phòng xí nghiệp sản xuất của công ty – Lô B52/I – B53/I –...
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) (Triệu tập lần 3 – ngày 26/10/2016) – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính: Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. – Căn...
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 3

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 3

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016 – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011. – Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông...
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 2

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 LẦN 2

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2016 – Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014. – Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011. – Căn cứ Nghị quyết ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết xin trân trọng thông...
Trang 1 trong 3123